/Как ускорить получение карты побыта. Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта
Как ускорить получение карты побыта. Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта

Как ускорить получение карты побыта. Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта

Ожидание карты побыта в Польше-это самый актуальный вопрос для иностранцев, планирующих остаться в этой стране жить и работать.

Совсем недавно мы сообщали о том, что в Польше начались проверки ужендов. Иностранцы обращаются в суд и получают компенсацию за длительное ожидание документов.

Сколько положено ждать решения по карте побыта?

Законом установлены сроки рассмотрения вопросов на уровне 2 месяцев. В зависимости от типа запрашиваемого разрешения, этот период может колебаться, однако в среднем считается, что 60 дней должно быть достаточно. Однако теми же нормативными актами прописано, что в неординарных случаях срок может быть продлен.

Читайте также: Работа с картой побыта, полученной по иным обстоятельствам на основании карты члена семьи или по воссоединению семьи

Сколько реально ждут карты побыту?

Эти сроки связаны как с географией, так и с загруженностью ужендов. Причем самые долгие ожидания и в крупных мегаполисах, и, наоборот, в очень небольших населенных пунктах. Так например, в Люблине срок ожидание карты побыта в среднем составляем 7 месяцев. Вроцлав, Варшава, Краков – замечены случаи рассмотрения около года. Гданьск – зафиксирован рекорд в 522 дня (без малого полтора года!).

Читайте также: Подача документов на карту побыта: практические советы

Это лишь выборочная информация, и по имеющимся данным, которые опубликованы в польских СМИ.

Есть ли возможность ускорить рассмотрения дела на получение карты побыта. Да, такая возможность есть. В данном материале мы публикуем Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта. За предоставленный материал благодарим Юридическую Фирму Адвокатов и Юристов
Kaцпшак — Koвалак и сайт www. advokatvpolshe.ru

Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта

Poznań, dnia 1 sierpnia 2018r.

                                                   
                   Sz.P.

                                                   
                   Aneta Budnik

                                                   
                  Zastępca Dyrektora Wydziału

                                                  
                   Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

                                                  
                   Plac Wolności 17

                                                  
                    61-739 Poznań                                                   
                    Amanda Radko

                                                   
                   ul. 

                                                   
                   00-000 Poznań

                                                   
                   Nr paszportu: EE 111111

Numer sprawy: 00000/2017

Wniosek o przyspieszenie

W imieniu własnym, wnoszę o przyspieszenie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę.

Informuję, że wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia złożyłem w dniu 26. 01. 2017r. ., a więc ponad rok temu i od tego czasu nie otrzymałem żadnego pisma w sprawie.

Tak przewlekły sposób prowadzenia postępowania przez organ naraża mnie na dużą stratę finansową, gdyż z uwagi na brak decyzji udzielającej mi zezwolenia na pobyt i pracę nie mogę pracować.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 35§3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony więcej niż na rok. Sytuacja taka nie może mieć miejsca, a ja jako cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji i pożądanego na polskim rynku pracy nie mogę ponosić negatywnych konsekwencji braków organizacyjni-kadrowych w urzędach.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że tak przewlekłe prowadzenie sprawy, jak wskazałem powyżej, naraża mnie na szkodę, za którą zgodnie z art. 417§1 k.c. odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Ponadto przypominam, że przepisy prawa przewidują również wniesienie skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i domagania się z tego tytułu zasądzenia zadośćuczynienia. O zasadności takiego roszczenia przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017r., sygn. akt III SAB/Gd 23/17, który stwierdził, że Wojewoda, prowadząc sprawę o udzielenie zezwolenia przez okres ponad roku, dopuścił się przewlekłości postępowania i zasądził z tego tytułu na rzecz skarżącego kwotę 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Alarmuje więc, że w razie kontynuowania prowadzenia postępowania w tak przewlekły sposób, zmuszony będę również wnieść taką skargę.

Wobec powyższego, wnoszę więc jak na wstępie.

………………………………….

podpis

ad_block_middle]