Как ускорить получение карты побыта. Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта

На правах рекламы

Ожидание карты побыта в Польше-это самый актуальный вопрос для иностранцев, планирующих остаться в этой стране жить и работать.

Совсем недавно мы сообщали о том, что в Польше начались проверки ужендов. Иностранцы обращаются в суд и получают компенсацию за длительное ожидание документов.

Сколько положено ждать решения по карте побыта?

Законом установлены сроки рассмотрения вопросов на уровне 2 месяцев. В зависимости от типа запрашиваемого разрешения, этот период может колебаться, однако в среднем считается, что 60 дней должно быть достаточно. Однако теми же нормативными актами прописано, что в неординарных случаях срок может быть продлен.

Читайте также: Работа с картой побыта, полученной по иным обстоятельствам на основании карты члена семьи или по воссоединению семьи

Сколько реально ждут карты побыту?

Эти сроки связаны как с географией, так и с загруженностью ужендов. Причем самые долгие ожидания и в крупных мегаполисах, и, наоборот, в очень небольших населенных пунктах. Так например, в Люблине срок ожидание карты побыта в среднем составляем 7 месяцев. Вроцлав, Варшава, Краков – замечены случаи рассмотрения около года. Гданьск – зафиксирован рекорд в 522 дня (без малого полтора года!).

Читайте также: Подача документов на карту побыта: практические советы

Это лишь выборочная информация, и по имеющимся данным, которые опубликованы в польских СМИ.

Есть ли возможность ускорить рассмотрения дела на получение карты побыта. Да, такая возможность есть. В данном материале мы публикуем Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта. За предоставленный материал благодарим Юридическую Фирму Адвокатов и Юристов
Kaцпшак — Koвалак и сайт www. advokatvpolshe.ru

Образец Ходатайства об ускорении рассмотрения заявления на получения карты побыта

Poznań, dnia 1 sierpnia 2018r.

                                                   

Sz.P.

Aneta Budnik

Zastępca Dyrektora Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Plac Wolności 17

61-739 Poznań

Amanda Radko

ul.

00-000 Poznań

Nr paszportu: EE 111111

Numer sprawy: 00000/2017

Wniosek o przyspieszenie

W imieniu własnym, wnoszę o przyspieszenie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę.

Informuję, że wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia złożyłem w dniu 26. 01. 2017r. ., a więc ponad rok temu i od tego czasu nie otrzymałem żadnego pisma w sprawie.

Tak przewlekły sposób prowadzenia postępowania przez organ naraża mnie na dużą stratę finansową, gdyż z uwagi na brak decyzji udzielającej mi zezwolenia na pobyt i pracę nie mogę pracować.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 35§3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony więcej niż na rok. Sytuacja taka nie może mieć miejsca, a ja jako cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji i pożądanego na polskim rynku pracy nie mogę ponosić negatywnych konsekwencji braków organizacyjni-kadrowych w urzędach.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że tak przewlekłe prowadzenie sprawy, jak wskazałem powyżej, naraża mnie na szkodę, za którą zgodnie z art. 417§1 k.c. odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Ponadto przypominam, że przepisy prawa przewidują również wniesienie skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i domagania się z tego tytułu zasądzenia zadośćuczynienia. O zasadności takiego roszczenia przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017r., sygn. akt III SAB/Gd 23/17, który stwierdził, że Wojewoda, prowadząc sprawę o udzielenie zezwolenia przez okres ponad roku, dopuścił się przewlekłości postępowania i zasądził z tego tytułu na rzecz skarżącego kwotę 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Alarmuje więc, że w razie kontynuowania prowadzenia postępowania w tak przewlekły sposób, zmuszony będę również wnieść taką skargę.

Wobec powyższego, wnoszę więc jak na wstępie.

………………………………….

podpis

ad_block_middle]