Oświadczenie: правила написания и примеры

Oświadczenie – заявление, которое часто требуется нам в разных ситуациях, когда мы не можем дать устный ответ на тот или иной вопрос, а требуется официальный документ с вашей подписью. Например, в случае смены адреса прописки, в случае автомобильной аварии и т.д.

За предоставленный материал благодарим Школу Польского Языка Together www.together-school.pl 

Правила написания:
Oświadczenie-Заявление должно быть кратким и должно содержать только факты, независимо от того, на какую темы составляется заявление. Oświadczenie-это не место для лирических отступлений и высказывания Ваших эмоций. Заявления часто состоит из одного или двух предложений, в которых написано, кто пишет заявление и что он заявляет.

Форма заявления (Oświadczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, adres

                                     Oświadczenie ……………
Ja niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„ Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ”

data…………………….  podpis ………………………………………………

Примеры: 

Oświadczenie o byciu rodzicami
Oświadczenie для работы (на отпуск материнский или родительский).

………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko matki)

………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
                        Oświadczenie o byciu rodzicami
My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, iż jesteśmy rodzicami*
1. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..
2. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..
* w rozumieniu prawa rodzinnego
………………………………………
(podpis matki)
………………………………………
(podpis ojca)

 

 Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (Заявление нарушителя ПДД при аварии)

………….
(miejscowość, data)
Ja, niżej podpisany …………… (imię i nazwisko) zam. …………………… (adres) nr PESEL …………… , telefon ……………… , prawo jazdy kategorii … , numer ……………… wydane dnia …………….. przez ………………… (nazwa wydającego)
oświadczam, iż dnia ………………….. ok. godziny ……………. w ………………. (nazwa miejscowości) na/w …………………. (dokładne określenie miejsca), kierując pojazdem marki ………. nr rej. …………… , stanowiącym moją* własność ……………………. (imię i nazwisko/nazwa firmy), ……………………. (adres) posiadającym ważne ubezpieczenie OC w ………………………. (nazwa firmy ubezpieczeniowej) ………………. (nr polisy)
spowodowałem kolizję drogową w wyniku której uszkodzeniu uległ:
pojazd sprawcy ………………………………. (opis uszkodzeń),
pojazd poszkodowanego
marki …………… nr rej. …………………. , stanowiący własność ………………………. (imię i nazwisko/nazwa firmy), ………………………… (adres)
posiadający ważne ubezpieczenie OC w ………. (nazwa firmy ubezpieczeniowej) ……………. (nr polisy) w następującym zakresie: ……………………………… (opis uszkodzeń).
Inne istotne informacje dotyczące zdarzenia ………………………. (opisać)
Świadkowie zdarzenia
1. ……………….. (imię i nazwisko), zam. ……………. (adres), telefon ………. .
2. ……………… (imię i nazwisko), zam. ……………. (adres), telefon ……….. .
* niepotrzebne skreślić
Załącznik:
☐ Szkic uderzenia/uszkodzeń* pojazdu sprawcy i poszkodowanego.
☐ Zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy i poszkodowanego.
………….
(czytelny podpis poszkodowanego) (czytelny podpis sprawcy)

Oświadczenia o dochodach (заявление о доходах)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość i data

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
(data i miejsce urodzenia)
……………………………………………………………………………………………
(dokładny adres zamieszkania)

                                     Oświadczenia o dochodach (заявление о доходах)

Oświadczam że: rodzina moja składa się z ………………………………

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w 2017 roku wyniósł:…………………..PLN netto

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie informacje dotyczące mojej rodziny oraz rodzaje i wysokości dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

 Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania (смена места жительства)

……………………………………………… …………………………………………. imię i nazwisko data

                                       Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania

Informuję, że od dnia ……………………………… zmieniałam/ łem miejsce zamieszkania.
Nowy adres………….

podpis ….

За предоставленный материал еще раз  благодарим Школу Польского Языка Together.
Учите польский язык с удовольствием Вместе с www.together-school.pl

Офис в Варшаве
ul. Mariensztat 8
03-730 Warszawa Poland
Офис в Кракове
ul.Długa 46, lokal 7
31-548 Kraków Poland
Skype: cj.together
Ждем ваши вопросы на почту: [email protected]

Читайте также:

Польский язык: полезные фразы и правила написания электронных писем

Польский язык: как выразить согласие или несогласие в разговорной речи

Польский язык: что сказать в трудной жизненной ситуации

Польский язык: как выразить негативные эмоции культурно

Польский язык: как правильно говорить комплименты и отвечать на них

Польский язык: интересные глаголы в разговорной речи

Полезные мелочи, или как показать, что вы хорошо говорите на польском языке

Визит к врачу на польском языке: необходимые слова и фразы для общения

Собеседование с работодателем на польском языке

Как составить резюме на польском языке

Польский язык: ложные друзья переводчика