Oświadczenie: правила написания и примеры

Oświadczenie – заявление, которое часто требуется нам в разных ситуациях, когда мы не можем дать устный ответ на тот или иной вопрос, а требуется официальный документ с вашей подписью. Например, в случае смены адреса прописки, в случае автомобильной аварии и т.д.

За предоставленный материал благодарим Школу Польского Языка Together www.together-school.pl 

Правила написания:

Oświadczenie-Заявление должно быть кратким и должно содержать только факты, независимо от того, на какую темы составляется заявление. Oświadczenie-это не место для лирических отступлений и высказывания Ваших эмоций. Заявления часто состоит из одного или двух предложений, в которых написано, кто пишет заявление и что он заявляет.

Форма заявления (Oświadczenie):

........................................................................................................................................

imię i nazwisko, adres

                                     Oświadczenie ...............

Ja niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„ Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ”

data.........................  podpis …………….......................................

Примеры: 

Oświadczenie o byciu rodzicami Oświadczenie для работы (на отпуск материнский или родительский).

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(imię i nazwisko matki)

………………………………………

………………………………………

(adres)

………………………………………

(nazwa firmy)

………………………………………

………………………………………

(adres)                         Oświadczenie o byciu rodzicami

My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, iż jesteśmy rodzicami*

1. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..

2. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..

* w rozumieniu prawa rodzinnego

………………………………………

(podpis matki)

………………………………………

(podpis ojca)    Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (Заявление нарушителя ПДД при аварии) ………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany …………… (imię i nazwisko) zam. …………………… (adres) nr PESEL …………… , telefon ……………… , prawo jazdy kategorii … , numer ……………… wydane dnia …………….. przez ………………… (nazwa wydającego)

oświadczam, iż dnia ………………….. ok. godziny ……………. w ………………. (nazwa miejscowości) na/w …………………. (dokładne określenie miejsca), kierując pojazdem marki ………. nr rej. …………… , stanowiącym moją* własność ……………………. (imię i nazwisko/nazwa firmy), ……………………. (adres) posiadającym ważne ubezpieczenie OC w ………………………. (nazwa firmy ubezpieczeniowej) ………………. (nr polisy)

spowodowałem kolizję drogową w wyniku której uszkodzeniu uległ:

pojazd sprawcy ………………………………. (opis uszkodzeń),

pojazd poszkodowanego

marki …………… nr rej. …………………. , stanowiący własność ………………………. (imię i nazwisko/nazwa firmy), ………………………… (adres)

posiadający ważne ubezpieczenie OC w ………. (nazwa firmy ubezpieczeniowej) ……………. (nr polisy) w następującym zakresie: ……………………………… (opis uszkodzeń).

Inne istotne informacje dotyczące zdarzenia ………………………. (opisać)

Świadkowie zdarzenia

1. ……………….. (imię i nazwisko), zam. ……………. (adres), telefon ………. .

2. ……………… (imię i nazwisko), zam. ……………. (adres), telefon ……….. .

* niepotrzebne skreślić

Załącznik:

☐ Szkic uderzenia/uszkodzeń* pojazdu sprawcy i poszkodowanego.

☐ Zdjęcia uszkodzeń pojazdu sprawcy i poszkodowanego.

………….

(czytelny podpis poszkodowanego) (czytelny podpis sprawcy)

Oświadczenia o dochodach (заявление о доходах)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

miejscowość i data

....................................................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

.........................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

                                     Oświadczenia o dochodach (заявление о доходах)

Oświadczam że: rodzina moja składa się z ………………………………

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w 2017 roku wyniósł:…………………..PLN netto

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie informacje dotyczące mojej rodziny oraz rodzaje i wysokości dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

 Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania (смена места жительства)

……………………………………………… …………………………………………. imię i nazwisko data

                                       Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania

Informuję, że od dnia ……………………………… zmieniałam/ łem miejsce zamieszkania.

Nowy adres………….

podpis .... За предоставленный материал еще раз  благодарим Школу Польского Языка Together. Учите польский язык с удовольствием Вместе с www.together-school.pl Офис в Варшаве ul. Mariensztat 8 03-730 Warszawa Poland Офис в Кракове ul.Długa 46, lokal 7 31-548 Kraków Poland Skype: cj.together Ждем ваши вопросы на почту: [email protected] Читайте также: Польский язык: полезные фразы и правила написания электронных писем Польский язык: как выразить согласие или несогласие в разговорной речи Польский язык: что сказать в трудной жизненной ситуации Польский язык: как выразить негативные эмоции культурно Польский язык: как правильно говорить комплименты и отвечать на них Польский язык: интересные глаголы в разговорной речи Полезные мелочи, или как показать, что вы хорошо говорите на польском языке Визит к врачу на польском языке: необходимые слова и фразы для общения Собеседование с работодателем на польском языке Как составить резюме на польском языке Польский язык: ложные друзья переводчика