Список регулируемых профессий (zawód regulowany) в Польше с обязательным подтверждением профильного образования

В Польше существуют списки из 380 должностей, которые в случае иностранцев и ходатайства на карту побыту по работе или разрешения на работу (zazwolenia typ A) должны подтверждаться наличием профильного образования. Оно может быть получено и за границей.
Речь о врачах, нянях, учителях, воспитателях в саду, геодезистах, физиотерапевтах, массажистах, фармацевтах, архитекторах, инструкторах по вождению авто, электромонтерах и т.д.

За предоставленный материал благодарим эксперта миграционного права и легализации Галину Левицкую (e-mail: [email protected]).

Все списки поделены по видам деятельности. Можно скачать и поискать свою должность по ссылке:
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2924-wykaz-zawodow-regulowanych-w-polsce

Список должностей в алфавитном порядке

 • Adwokat
 • Agent celny (sektor prywatny)
 • Aktuariusz
 • Alergologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych
 • Architekt (prawa nabyte)
 • Architekt uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • Architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Asystentka dentystyczna
 • Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Bibliotekarz
 • Biegły rewident
 • Bosman żeglugi śródlądowej
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Detektyw
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyk
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID/ADN)
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
 • Dozymetrysta reaktora badawczego
 • Dróżnik przejazdowy
 • Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Dyspozytor lotniczy
 • Dyżurny ruchu
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji
 • Ekspert ADN
 • Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 KV; b) o napięciu powyżej 1 KV
 • Endokrynologia
 • Farmaceuta
 • Farmakologia kliniczna
 • Felczer
 • Fizjoterapeuta
 • Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
 • Geolog (kategorie I-X uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog (kategorie XI-XII uprawniony do wykonywania różnych specjalności)
 • Geolog górniczy
 • Geriatria
 • Górnik strzałowy
 • Grzyboznawca
 • Hematologia
 • Higienistka dentystyczna
 • Higienistka szkolna
 • Immunologia kliniczna
 • Informator służby informacji powietrznej
 • Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia
 • Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
 • Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
 • Instruktor nauki jazdy
 • Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Instruktor strzałowy
 • Instruktor techniki jazdy
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej
 • Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej
 • Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej
 • Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
 • Inżynier budownictwa w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inżynier budownictwa w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
 • Inżynier elektronik i telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
 • Inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Inżynier leśnictwa
 • Inżynier pożarnictwa
 • Inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A
 • Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B
 • Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Kardiologia
 • Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej: - kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej, - nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz wykonywaniem zadań produkcyjnych,- nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej, - koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej
 • Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym
 • Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą podziemną
 • Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca wykonujący czynności ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
 • kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą odkrywkową
 • Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
 • Kierownik pociągu
 • Kierownik prac podwodnych I klasy
 • Kierownik prac podwodnych II klasy
 • Kierownik reaktora badawczego
 • Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny
 • Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • Kierownik zmiany reaktora badawczego
 • Kierujący tramwajem (motorniczy)
 • Klasyfikator grzybów
 • Komornik
 • Konserwator dźwignic
 • Konserwator dźwigów
 • Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Konserwator wózków podnośnikowych
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk
 • Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej
 • Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich
 • Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów
 • Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Kucharz okrętowy
 • Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • Lekarz dentysta
 • LEKARZ WETERYNARII
 • Logopeda
 • Magister inżynier architekt
 • Makler giełd towarowych
 • Makler papierów wartościowych
 • Manewrowy
 • Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Marynarz wachtowy
 • Marynarz żeglugi śródlądowej
 • Maszynista
 • Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
 • Maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
 • Mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • Mechanik pokładowy
 • Mechanik sprzętu ratowniczego
 • Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
 • Mechanik wiertni (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna transportu
 • Mierniczy górniczy
 • Mikrobiologia lekarska
 • Monter Rusztowań
 • Motorzysta wachtowy
 • Motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Muzealnik
 • Napełniający Zbiorniki Przenośne
 • Nastawniczy
 • Nauczyciel gimnazjum
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciel przedszkola
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I - III
 • Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VI
 • Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej
 • Nawigator lotniczy
 • Nefrologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Nurek I klasy
 • Nurek II klasy
 • Nurek III klasy
 • Nurek saturowany
 • Obsługujący dźwigi
 • Obsługujący dźwignice
 • Oficer elektroautomatyk okrętowy
 • Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej
 • Oficer Mechanik Żeglugi Krajowej
 • Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej
 • Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Operator agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu (zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
 • Operator maszyn leśnych
 • Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • Operator radiotelefonista stacji lotniskowej
 • Operator reaktora badawczego
 • Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Operator stacji nadbrzeżnej
 • Operator systemów nurkowych
 • Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
 • Operator wózków podnośnikowych
 • Operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych,
 • Operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn
 • Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortodoncja
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Ortoptystka
 • Osoba niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 • osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych: podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
 • Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych
 • Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
 • Otorynolaryngologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarka
 • Pilot balonowy
 • Pilot morski
 • Pilot samolotowy liniowy
 • Pilot samolotowy zawodowy
 • Pilot sterowcowy liniowy
 • Pilot sterowcowy zawodowy
 • Pilot szybowcowy
 • Pilot śmigłowcowy liniowy
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy
 • Pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • Pirotechnicy
 • Podstawowe kształcenie medyczne - Polska
 • Położna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pracownik socjalny
 • Producent/dystrybutor obrotu substancjami kontrolowanymi
 • Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
 • Produkcja kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja rur stalowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania
 • Protetyk słuchu
 • Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych
 • Przewodnik górski
 • Przewoźnik żeglugi śródlądowej
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psycholog
 • Radca prawny
 • Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS)
 • Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS)
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Radiooperator pokładowy
 • Radioterapia onkologiczna
 • Ratownik górniczy
 • Ratownik medyczny
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Rewident taboru
 • Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rusznikarz
 • Rybak rybołówstwa morskiego
 • Rzecznik Patentowy
 • Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Rzeczoznawca samochodowy
 • Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Skoczek Spadochronowy
 • Spawacz (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe, wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, dla podziemnych zakładów górniczych
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem, dla zakładów innych niż podziemne zakłady górnicze
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Starszy dozymetrysta reaktora badawczego
 • Starszy marynarz
 • Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
 • Starszy motorzysta wachtowy
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 • Starszy rybak rybołówstwa morskiego
 • Sternik żeglugi śródlądowej
 • Steromotorzysta żeglugi śródlądowej
 • Sterowanie: - sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.
 • Strażak
 • Strzałowy (zakłady górnicze: odkrywkowe i zakłady wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Sygnalista szybowy
 • Syndyk
 • Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej
 • Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego
 • Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego
 • Szyper żeglugi śródlądowej
 • Taksówkarz
 • Technik analityki medycznej
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik leśnik
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pożarnictwa
 • Terapeuta zajęciowy
 • Tłumacz przysięgły
 • Toromistrz
 • Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego
 • Urologia
 • Ustawiacz
 • Wydawca środków strzałowych (zakłady górnicze: podziemne, odkrywkowe oraz wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)
 • Zarządzający transportem
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie: - zintegrowanego systemu zarządzania,- bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenie zasad priorytetu bezpieczeństwa, - ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych,- zabezpieczeń materiałów jądrowych,- szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej
 • Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • Zawodowy kurator sądowy
 • Zdrowie publiczne, epidemiologia
 • Sprawdź wykaz zawodów regulowanych w Polsce oraz warunki odbywania stażu adaptacyjnego i tryb przeprowadzania testu umiejętności